Perioada fiscala pentru TVA: semestrul sau anul calendaristic si depunere Formular 306 la 27 februa...

ANAF informează contribuabilii persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, că organele fiscale competente pot aproba, la solicitarea justificată a persoanei impozabile, o altă perioadă fiscală, respectiv:
• semestrul calendaristic – dacă persoana impozabilă efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru;
• anul calendaristic – dacă persoana impozabilă efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioadă de un an calendaristic.
În vederea utilizării ca perioadă fiscală a semestrului sau anului calendaristic, persoana impozabilă trebuie să depună o cerere justificată la organul fiscal competent, pînă la data de 25 februarie a anului în care se exercită opţiunea.
Cererea se completează pe formularul 306 „Cerere privind utilizarea ca perioada fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic”, prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2037/2016 privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 534 din 15 iulie 2016.
Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată.
Cererea se soluţionează în termenul prevăzut de art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Perioada fiscală aprobată este valabilă începînd cu termenele de declarare şi plata următoare datei comunicării Deciziei privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată şi se menţine pe durata păstrării condiţiilor care au stat la baza aprobării perioadei fiscale prin decizie.
La data modificării condiţiilor care au stat la baza aprobării perioadei fiscale prin decizie, persoana impozabilă este obligată să înştiinţeze în scris organul fiscal competent, prin completarea unei declaraţii de menţiuni, în vederea actualizării vectorului fiscal pentru taxa pe valoarea adăugată.

DISTRIBUIŢI

Comments